Dienstenwijzer Bruin Assurantiën

Dienstenwijzer Bruin Assurantiën 2016

U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële belangen bij ons in vertrouwde en deskundige handen zijn. In deze dienstenwijzer treft u een beschrijving aan van onze dienstverlening en werkwijze. Wij geven u namelijk graag een goed overzicht van wat onze dienstverlening precies inhoudt en wat u van ons mag verwachten, maar ook wat wij van u verwachten.

In deze dienstenwijzer informeren wij u over:
1) ons kantoor;
2) hoe en wanneer u ons kunt bereiken;
3) onze registratie bij/lidmaatschap van overkoepelende organisaties/instanties;
4) de producten en diensten die wij aan u leveren;
5) onze relatie met de verzekeraars;
6) wat wij van u verwachten;
7) hoe wij worden beloond;
8) uw privacy
9) beëindigen relatie
10) klachten

1) Ons kantoor

De adresgegevens van ons kantoor zijn:

Bruin Assurantiën, Limmerhoek 34, 1811 BA te Alkmaar, www.bruinassurantien.nl.

2) Hoe en wanneer kunt u ons bereiken?

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

Via de telefoon: 072-8200279, via e-mail: info@bruinassurantien.nl en via internet : www.bruinassurantien.nl en www.dcalkmaar.nl.

U bent ook van harte welkom op ons kantoor. Onze openingstijden zijn van maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 17.30 uur en vrijdag van 9.00 uur tot 15.00 uur.

Om er zeker van te zijn dat wij u persoonlijk te woord kunnen staan, kunt u vooraf een afspraak maken.

Buiten kantooruren kunt u voor dringende zaken een mail sturen naar info@bruinassurantien.nl  U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld of gemaild.

3) Registratie/lidmaatschap

Autoriteit Financiële Markten

De Wet financiële dienstverlening stelt hoge eisen op het gebied van vakbekwaamheid, integriteit, financiële betrouwbaarheid en transparantie.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt namens de wetgever toezicht op alle financiële dienstverleners in Nederland. Ons kantoor is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12020812. De AFM houdt een register bij van alle vergunninghouders. Deze is in te zien via www.afm.nl.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Wij doen er alles aan om u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens fouten worden gemaakt. In eerste instantie proberen wij samen met u tot een oplossing te komen na een persoonlijke mondelinge of schriftelijke melding van uw klacht.

Mochten wij daar echter niet in slagen en u vindt dat uw klacht naar uw inzicht niet afdoende wordt behandeld dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Meer informatie over de taak en werkwijze van het Klachteninstituut vindt u via de website: www.kifid.nl.

Ons personeel is gekwalificeerd met alle benodigde bescheiden en diploma’s of is hiervoor in opleiding.

4) Onze diensten                                                                                                                                           

Schadeverzekeringen

Ons kantoor kan u prima van dienst zijn op het gebied van bemiddeling en advisering in schadeverzekeringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan auto-, inboedel-, ziektekosten-, aansprakelijkheids- en reisverzekeringen. Wij bemiddelen in verzekeringsproducten die aansluiten op uw wensen en mogelijkheden. Uw belangen staan centraal en onze dienstverlening sluit hierop aan. Wij assisteren u actief bij schadeafwikkeling. Al onze activiteiten zijn erop gericht een duurzame relatie met u te onderhouden en uw belangen optimaal te behartigen. Indien u verzekeringen elders heeft lopen laat het ons dan weten, zodat wij uw pakket eens tegen het licht kunnen houden. Hierdoor voorkomt u dat u dubbel verzekerd bent.

Levensverzekeringen

Ons kantoor is bevoegd te bemiddelen op het gebied van levensverzekeringen. Wij geven hiervoor geen advies.

Sparen

Ons kantoor is bevoegd te bemiddelen op het gebied van sparen. Wij geven hiervoor geen advies.

 5) Onze relatie met verzekeraars, banken en andere financiële instellingen

Ongebonden selectief adviseur/bemiddelaar

Uit het grote aanbod van producten en aanbieders, maken wij een selectie van de verzekeraars, waarmee wij zakendoen. Bij deze selectie kijken we onder meer naar het specialisme, waarin de betrokken aanbieder uitblinkt. Dat kan betekenen dat de verzekeraar in kwestie uitstekende voorwaarden hanteert in relatie tot de premiestelling. Maar wij betrekken ook andere belangrijke dienstverleningsaspecten van de verzekeraars in onze selectie. Op uw verzoek geven wij u een overzicht van de maatschappijen waarmee wij zaken (kunnen) doen.

                                                                                              

6) Wat verwachten wij van u?

Wij vragen van u dat u ons correct en volledig informeert. Wanneer u bepaalde gevraagde gegevens niet of niet juist invult, kan dit bijvoorbeeld consequenties hebben voor de dekking en dus de eventuele (schade-)uitkering van de betreffende voorziening.

Uiteraard helpen wij u hiermee en zullen u zo nodig van dienst zijn met de inventarisatieformulieren.

Tijdens de looptijd van de verzekering, de of overige voorzieningen vragen wij u ons te informeren bij wijzigingen in uw (financiële) huishouding. Het is zelfs noodzakelijk dat u ons zo snel mogelijk op de hoogte stelt van wijzigingen in uw (persoonlijke) situatie.

Met de door u gegeven informatie maken wij een klantprofiel. Middels dit profiel hebben wij een goed inzicht in uw financiële situatie. Hiermee hopen wij teneinde tot een juiste advisering te komen en de beste producten voor u te selecteren.

7) Hoe worden wij beloond?

Wij ontvangen provisies van de verzekeraars voor onze bemiddeling en het onderhoud en beheer van uw voorzieningen. Voor elke voorziening die u via ons afsluit, ontvangen wij provisie. Deze provisie is meestal een percentage van de premie (bij schadeverzekeringen), soms in combinatie met de afgesproken duur van de verzekering (beleggingsverzekering), of van het verzekerde bedrag (bij levensverzekeringen). Onze provisie is verrekend in de premie die u als klant betaalt.

Door het provisiesysteem kunnen wij onze dienstverlening laagdrempelig houden. Pas als u een verzekering of andere financiële voorziening bij ons afsluit, betaalt u met de premie een vergoeding voor onze diensten.

Wij berekenen dus geen extra kosten voor onze adviezen. Brengen wij wel kosten in rekening, dan heeft u hiervoor vooraf toestemming verleend en hebben wij u vooraf in kennis gesteld van de geschatte kosten. Wij geven u ook een gedetailleerde berekening van de gemaakte

kosten.

8) Uw privacy

Bruin Assurantiën werkt volgens de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens die er op toe ziet dat uw persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat uw privacy ook in de toekomst gewaarborgd blijft. Wij moeten volgens de wettelijke identificatieplicht uw legitimatiebewijs controleren. Tevens worden alle gegevens in ons administratiesysteem opgeslagen en verwerkt.

9) Beëindiging relatie

Hoewel wij er alles aan doen om de goede relatie met u te bewaren heeft u het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt uw verzekeraar verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze.

Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van uw verzekering ligt bij ons totdat een andere intermediair deze zorgplicht overneemt.

10) Ondanks onze inspanningen toch klachten?

Als u een klacht heeft over onze dienstverlening of werkwijze verzoeken wij u ons zo spoedig mogelijk daarover te informeren.

Alle klachten worden door de directie behandeld.

In het uiterste geval kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, www.kifid.nl .

Belasting 3-daagse